advocaat_echtscheiding_assen_drenthe


Welkom op deze (echt)scheidingswebsite van Winnips & Schütz Advocaten,

voor aanvraag van echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van geregistreerd partnerschap, door rechtzoekenden wonend in Drenthe. U vindt hier in vogelvlucht basisinformatie en de mogelijkheid van aanvraag van rechtsbijstand voor uw belangen. Deze website dient te worden gezien als virtuele nevenvestiging van Winnips & Schütz Advocaten naast het fysieke hoofdkantoor te Leeuwarden. De missie achter deze website is om zo efficiënt, vlot en discreet mogelijk diensten en resultaten te kunnen bieden.

Voor Drenthse opdrachtgevers die eensgezind op gemeenschappelijk verzoek willen scheiden kan de behandeling en het rechtbanktraject geheel administratief worden geregeld, zonder een mondelinge behandeling ter zitting en in duidelijke zaken zelfs zonder kantoorbezoek. Fysieke afstand hoeft dus geen factor te zijn. Winnips & Schütz Advocaten doet de scheidingszaken bij de rechtbank Noord-Nederland, waar Drenthe, Friesland en Groningen onder vallen.

Ook in geval van eenzijdige aanvragen van rechtsbijstand (voor 1 belanghebbende opdrachtgever) wordt primair onderzocht of contractuele oplossingen met de andere partij mogelijk zijn. Hoe en wat verschilt enigszins per situatie. Als het belangenconflict acuut is of dat na contact(en) blijft, wordt uiteraard daadkrachtige rechtshulp voor de opdrachtgever geboden, bijvoorbeeld door aanvraag van voorlopige voorzieningen bij de rechtbank.

Samen scheiden:

Samen gelijkwaardig scheiden heeft duidelijke voordelen: Het verloopt sneller, de partijen zijn zelfstandiger, de juridische behandeling is kostenvoordeliger, en scheelt stress.
Samen scheiden via 1 advocaat vereist dat de beide personen elkaar voldoende respecteren om samen tot correcte regelingen te komen die aan ieder van hen voldoende recht doen.
Daarvoor is correcte informatie en communicatie nodig. Redelijke mensen kunnen vaak samen zelf tot redelijke conceptregelingen komen, althans hun feitelijke wensen en bedoelingen kenbaar maken wat betreft de op hen toepasselijke onderwerpen:

 • Ouderschapsplan aangaande minderjarig(e) kind(eren)
 • Alimentatie voor kind(eren) en eventueel (als voldoende draagkrachtruimte resteert) de aanstaande ex
 • Koopwoning, huurwoning
 • Inboedelverdeling
 • Onderneming/bedrijf
 • Auto, motor, boot, caravan, etc.
 • Dieren
 • Schulden
 • Liquide middelen: Bankrekeningen, contant geld, direct opeisbare geldvorderingen
 • Spaartegoeden, beleggingen, effecten
 • Fiscale tegoeden en betalingsverplichtingen
 • Bijzondere werknemerstegoeden (gratificatie, spaarvormen via de werkgever, e.d)
 • Erfenis, giften
 • Kapitaalverzekeringen (met waarde-opbouw)
 • Gewone risicoverzekeringen zonder waarde-opbouw (WA, ziektekosten, inboedel, etc.)
 • Opgebouwde pensioenrechten, en eventuele andere oudedagsvoorzieningen, zoals lijfrente

Aldus kunt u samen langs deze weg relatief zelfstandig, efficiënt, discreet en tegen scherpe kosten scheiden. De administratieve procedure is geheel schriftelijk. Er is dus geen mondelinge behandeling ter zitting. Gezamenlijke aanvragen leiden via de Rechtbank tot de (echt)scheidingsbeschikking. De scheiding wordt vervolgens juridisch definitief door de inschrijving van de beschikking van de Rechtbank in het huwelijksregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken was. Dat kan in principe reeds binnen enkele dagen na de beschikkingsdatum zijn, afhankelijk van de opdrachtgevers zelf (zij moeten na de echtscheidingsbeschikking een zogeheten akte van berusting ondertekenen om tot spoedige inschrijving te kunnen overgaan).


Eenzijdige rechtsbijstand:

Niet altijd kan alles in goede harmonie geregeld worden door partijen. In dat geval kan Winnips & Schütz uiteraard eenzijdige rechtsbijstand verlenen aan 1 van de partijen. Wacht niet te lang als er urgente omstandigheden te regelen zijn, zoals alleengebruik van de woning, toevertrouwing van kinderen en alimentatie. Voorlopige voorzieningen dienen z.s.m. bij de rechtbank te worden aangevraagd, gelet ook op de proceduretijd.


De tarieven van scheidingsbehandeling via deze website:

1. Samen scheiden (gemeenschappelijk verzoek)

a. Met beperkte inhoudelijke behandeling (minimaal verplicht ingeval van minderjarige kinderen), waarbij geen besprekingen en inhoudelijke advisering plaatsvinden. Echtscheidingsmediation kan dus niet tegen het tarief van dit scenario. Besprekingen en inhoudelijk advies kan uiteraard wel, maar dan tegen meerkosten, zie hieronder bij punt 3. Het basistarief (*) is € 500 plus 5 % kantoorkostentoeslag, 21 % btw, en leges aan de Rechtbank. Hierbij bent u het met elkaar eens over de te regelen onderwerpen. Uw feitelijke bedoelingen zijn dus al duidelijk. Deze afspraken worden geformuleerd in het door u zelf op te stellen scheidingsconvenant/ouderschapsplan en worden vervolgens door ons op de juridische correctheid gecontroleerd. Het convenant en ouderschapsplan worden vervolgens met het echtscheidingsverzoekschrift ingediend bij de Rechtbank. Zo worden alle regelingen direct bekrachtigd door de Rechtbank. Dit scenario zal dienen te worden gevolgd indien er minderjarige kinderen zijn die uit het huwelijk zijn geboren, omdat dan een wettelijk verplicht ouderschapsplan moet worden opgesteld dat onderdeel uitmaakt van het echtscheidingsconvenant. Controle is dan noodzakelijk omdat bij een onjuist ouderschapsplan, de Rechtbank het echtscheidingsverzoek niet in behandeling neemt.

b. Zonder inhoudelijke behandeling (alleen mogelijk bij huwelijk zonder minderjarige kinderen). Indien men uitdrukkelijk zonder enige inhoudelijke dienst (geen besprekingen, geen inhoudelijk advies, geen controle van convenant) wenst te scheiden, geldt het tarief (**) van totaal € 400 plus 5 % kantoorkostentoeslag, 21 % btw en leges Rechtbank.

c. Voorfinanciering: In geval van eenvoudige behandelscenario's dienen de totale verschuldigde kosten voor aanvang van de werkzaamheden te worden voldaan.

2. Ontbinding van geregistreerd partnerschap

In geval van ontbinding van geregistreerd partnerschap op gezamenlijk verzoek, zonder gerechtelijke procedure, gelden dezelfde voorwaarden en tarieven als vermeld bij de verschillende behandelscenario's voor echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek, maar dan zijn uiteraard geen bijkomende leges van de rechtbank verschuldigd.

3. Meerwerk in geval van samen scheiden

Voor bewerkelijker gezamenlijke echtscheidingen en ontbindingen van geregistreerd partnerschap dan de voornoemde eenvoudige scenario`s wordt voor de tijd die wordt besteed aan de werkzaamheden die buiten de werkzaamheden van de eenvoudige scenario`s vallen (zoals besprekingen en inhoudelijke advisering), een uurtarief van € 190 met 5% kantoorkostenvergoeding, en 21% btw, per aan die extra werkzaamheden besteed uur in rekening gebracht, naast het voornoemde basistarief voor de standaardwerkzaamheden. Bij dit scenario met uitgebreidere inhoudelijke behandeling zal een voorschot worden gedeclareerd bij aanvang van de werkzaamheden, tenminste gelijk aan het vaste tarief voor beperkte inhoudelijke behandeling (zie bovenaan).

4. Eenzijdige rechtsbijstand t.b.v. 1 partij


Op basis van het uurtarief € 190 en 5% kantoorkostentoeslag over het honorarium, plus 21% btw.

5. Gefinancierde rechtsbijstand ('op toevoeging')

In geval van inkomen en vermogen onder bepaalde wettelijke financiële grenzen bestaat recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de advocaat door de overheid. Op die basis kan Winnips & Schütz Advocaten ook werkzaamheden verrichten. Voor primaire informatie over subsidievoorwaarden en de actuele tabel met de eigen bijdragen, zie subsidie.


Winnips & Schütz Advocaten echtscheiding
Winnips & Schütz Advocaten bedient vanuit de fysieke kantoorvestiging te Leeuwarden heel Noord-Nederland.

Zuiderplein 29
8911 AN Leeuwarden

Contact / aanvraag:

Tel.  058 - 213 83 53
Fax  058 - 213 23 02

Telefonisch bereikbaar op werkdagen:

van 09.00 uur tot 12.30 uur
van 13.30 uur tot 17.00 uur


Verdere informatie op de kantoorwebsiteLid NOVA:

Alle rechten voorbehouden © Winnips & Schütz Advocaten